Publications

Latest Publications

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Decentralization - a heavy weight to be carried out

Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Download publication (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Download publication (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Download publication (530 KB, PDF-File)


Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

raport
Prishtina, 2013

Download publication (7,3 MB PDF-File)


European Union integration at the local level

European Union integration at the local level

report
Prishtina, 2013

Download publication (7,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo has published a leaflet under the campaign for boosting economic development through the Kosovo We Want platform, in which economy is related to green energy. The leaflet presents a few recommendations as to how can Kosovo’s economy be built through green energy, by taking steps in hiring the relevant professionals in the field, planning strategically for the future, defining responsibilities, and the relevant actors in this field. The benefits of such activism are a healthier environment, safe energy, sustainable employment and development.
Download