08.04.2019

Izveštaj - Prezentacija Studije o mladima Kosovë

U utorak, 2. aprila, Kancelarija Friedrich-Ebert fondacije (FES) na Kosovu predstavila je rezultate obavljene studije o mladima, koja pruža dokaze za percepcije i mišljenja kosovske omladine. Provedena od strane IDRA - Instituta za istraživanje i konsalting 2018. godine, studija navodi da su mladi na Kosovu (64%) izjavili da su zadovoljni svojim životima i da (87%) su optimisti o svojoj budućnosti, uprkos velikim zabrinutostima koje imaju u vezi sa obrazovanjem, zapošljavanjem i osetljivim padom interesa za politička pitanja.

 

Najveći izazov za mlade na Kosovu je zapošljavanje i obrazovanje. Više od polovine kosovske omladine (54%) ne radi u struci i više od 2 od 5 mladih ljudi (44%) su previše obrazovani za radna mesta koja trenutno imaju. Slično tome, svaki četvrti mladi ne pohađa obuku,  obrazovanje ili nije zaposlen.

Najveća briga kosovskih mladih su korupcija (81%), rastuće siromaštvo u društvu (74%) i socijalna nepravda (68%). Pored toga, samo 10% kosovskih mladih smatra da su njihovi interesi "dobro" zastupljeni u politici na centralnom nivou. Shodno tome, samo 13% mladih smatra da ih generalno zanima politika. Oni ne veruju političkim strankama, predsedniku ili centralnoj vladi. Oko polovine kosovske omladine želi da napusti svoju zemlju, mada  je ovaj broj bio znatno veći u 2012. godini sa (70%).

Po njima, porodica predstavlja glavnu osnovu stabilnosti u životu mladih. Porodica je sveprisutna u gotovo svim oblastima života, uključujući ovde i slobodno vreme i donošenje odluka.

Pored prezentacije rezultata, bilo je pozvanih gostiju kao panelista, koji su dolazili iz različitih strukovnih profesija, a koji su se uključili u interpretaciji i diskusiji  o rezultatima Studije o mladima. Oltion Rrumbullaku, (autor Studije o mladima) tvrdi da uticaj porodice treba smatrati problematičnim. Predložio je mladima da sami nađu željeni način života. Linda Gusia (sociolog) je izjavila da je porodica kao institucija odgovorna da mladim Kosovarima pruža sigurnost koja im je potrebna, jer političke institucije nisu dovoljno funkcionalne da to učine. Ona smatra da je to razlog postojanja političke apatije među mladima.

Prema Agnesi Qerimi (Omladinski savet Kosova), kontroverzni rezultati, posvećenost i nizak nivo aktivizma među mladima nisu nešto što treba iznenaditi. Ona krivi obrazovni sistem na Kosovu, koji ne podržava sve vrste talenata i interesa. Feim Hoxha (direktor Odeljenja za mlade u MKOS) se  složio sa nezadovoljstvom mladih Kosovara sa obrazovnim sistemom i bio je uveren da će se rezultati Studije o mladima uzeti u obzir prilikom planiranja nove strategije za mlade od strane istog ministarstva.  Frank Hantke (direktor Kancelarije FES-a na Kosovu) ohrabrio mlade na Kosovu da se posvete boljoj budućnosti i da vode samostalan život. Osim toga, on je rekao da vlada treba da poboljša obrazovni sistem, a ne samo da podržava akademsku karijeru, već i da ulaže u stručne škole, kako bi privreda  Kosova imala koristi od njih.

Učesnici  ove prezentacije su takođe smatrali da su Studija za mlade i nalazi iz ove studije veoma dragoceni i oni to vide kao dobru referentnu tačku za dalje debate o najvažnijim temama kosovske omladine. Tokom diskusije, mladi učesnici su potvrdili svoju frustraciju zbog političke situacije u zemlji i nezadovoljstva obrazovanjem. Visok procenat optimizma za budućnost mladih može se tumačiti kao optimizam zasnovan na ideji bolje budućnosti, ali u drugim zemljama. Oni opravdavaju opadanje broja mladih koji žele emigrirati (2012: 70% i 2018: 50%) iz činjenice da je većina kosovske omladine već emigrirala.

Međutim, panelisti i diskutanti su se složili da su mnogi mladi Kosovari sa potencijalom i profesionalizmom, koje treba ohrabriti. Politički je zadatak da se podrže ovi mladi  ljudi. Međutim, mladi govornici  insistirali su na obustavu krivice na mlade, koji nisu aktivni i, umesto toga, stvoriti  opšte uslove koji će omogućiti mladim ljudima da budu više predani. Mladi ne bi trebalo biti  tretirani kao objekti, već kao subjekti omladinske politike. Rešenja treba naći zajedno sa mladim Kosovarima.

Video link: https://www.facebook.com/FESPrishtina/videos/366239857425026/?t=6 

 

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Na početak