Publikime

Publikimet më të reja

Made in Kosova

Made in Kosova

progress report ; 2011
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (570 KB, PDF-File)


Made in Kosova

Made in Kosova

raporti i progresit ; 2011
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Kosovo national elections 2010

Kosovo national elections 2010

overview and trends
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (440 KB, PDF-File)


Public diplomacy of Kosovo

Wählisch, Martin; Xharra, Behar

Public diplomacy of Kosovo

status quo, challenges and options
Belgrad;Bonn, 2011

Shkarko publikimin (8,7 MB PDF-File)


Jasne na papiru, pomućene u praksi

Tahiri, Besnik

Jasne na papiru, pomućene u praksi

decentralizacija i reforma lokalne uprave ; slučaj Kosova ; studija o izgledima i izazovima decentralizacije u Republici Kosovo dve godine nakon Ustava
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (520 KB, PDF-File)


Clear on paper blurred in practice

Tahiri, Besnik

Clear on paper blurred in practice

decentralisation and local governance reform ; the case of Kosovo ; a study on the prospects and challenges of decentralisation in the Republic of Kosovo two years after the constitution
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Social policies in Kosovo

Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Social policies in Kosovo

social schemes and their conformity within the Kosovo reality
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Politikat social në Kosovë

Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Politikat social në Kosovë

skemat sociale dhe përshtatshmëria e tyre me realitetin Kosovar
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


South East Europe Student Research Conference 2010

South East Europe Student Research Conference 2010

conference proceedings ; 28 - 29 May 2010, Prishtina, Kosovo
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (450 KB, PDF-File)


Rregullimi i Marrëdhënies së punës në Kosovë

Rregullimi i Marrëdhënies së punës në Kosovë

ligji dhe zbatimi i tij
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download