14.04.2019

Radionica sa mladima "Prioritetizacija pitanja mladih u obrazovanju i donošenju odluka u 7 kosovskih opština".

Fondacija Friedrich Ebert, Kancelarija u Prištini, u saradnji sa Omladinskim centrom u Lipljanu, u okviru aktivnosti Nacionalnog kongresa mladih održala je radionicu o obrazovanju i donošenju odluka od 29. do 31. marta 2019. godine u Prizrenu.

Ova radionica je održana  tri uzastopna dana i prisustvovali su predstavnici omladinskih centara, Lokalnog omladinskog akcionog saveta – LOAS, omladinskih skupština i omladinskih organizacija zajedno sa službenicima mladih    iz 7 opština 7b regiona Kosova. Mladi koji su učestvovali u ovoj radionici bili su opština Mitrovica, Mališevo, Kamenica, Klina, Suva Reka, Štimlje i Obilić. Razgovaralo se i radilo u grupama o preporukama datim od strane Nacionalnog omladinskog kongresa Kosova u oblasti  obrazovanja i donošenja odluka  za dotične opštine. Kroz ove diskusije, cilj je bio da mladi ljudi dele probleme i izazove s kojima se suočavaju kako bi pronašli najbolji oblik obraćanja lokalnim institucijama   

To je takođe bila dobra prilika za mlade ljude iz ovih opština da se međusobno upoznaju i da budu glasni u rešavanju relevantnih zahteva opštinskih institucija. Kroz stečena znanja i podeljena iskustva, mladi povećavaju svoje kapacitete za uključivanje u donošenje odluka koristeći odgovarajuće alate i mehanizme za predstavljanje i rešavanje problema u dvije gore navedene oblasti.

Nalazi sa ove radionice će biti adresirani kroz štampanje publikacije/letka koji će biti upućen ovim opštinama u obliku preporuka putem informativnih sesija u ove dve oblasti.

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Na početak