FES na Kosovu

Naša misija

Kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) u Prištini je osnovan u teškim političkim okolnostima između 1999. i 2000. Godine. Nakon intervencije NATO-a u proleće 1999. godine, Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ovlašćuje međunarodno civilno i vojno prisustvo na Kosovu. Lokalne demokratske strukture predviđene su da se uspostavljaju korak po korak. Sa svojim iskustvom, FES u Prištini je doprineo ovom procesu jačanja demokratije i dobrog upravljanja na Kosovu.

Zvanično osnovana u junu 2000. godine, Kancelarija u Prištini se suočila sa značajnim izazovima, kao i sa različitim stavovima ključnih etničkih grupa u vezi sa političkim statusom Kosova. Zbog toga je jedan od glavnih ciljeva FES-a oduvek bio osigurati aktivno učešće svih etničkih grupa na Kosovu, u cilju uspostavljanja demokratskog sistema. Od prvog dana, Kancelarija u Prištini bila je posvećena jačanju organizacija civilnog društva, radeći sa partnerima vladinih institucija, sindikatima i organizacijama poslodavaca, istraživačkim institutima i medijima.

Budući da je mandat Kancelarije političko obrazovanje i konsulencija, Kancelarija u Prištini organizuje konferencije, pruža platformu za diskusiju i podržava političko istraživanje sa ciljem stvaranja glasnog demokratskog društva i razvoja lokalnih demokratskih struktura. Nakon proglašenja nezavisnosti 17. februara 2008. godine, Kosovo se i dalje suočava sa značajnim ekonomskim i socijalnim izazovima: učinak institucija vladavine prava na Kosovu je i dalje slab, ekonomska situacija ostaje teška i strukture i demokratski procesi i dalje su veoma slabi.

Danas, Kancelarija FES-a u Prištini je aktivna u:

 • Podršci demokratije i omogućavanju aktivnog učešća civilnog društva.
 • Podršci decentralizacije i lokalne uprave.
 • Podršci održivom, socijalnom i pravednom ekonomskom razvoju i jačanju radnih odnosa.
 • Podršci regionalne i međunarodne integracije.

Ciljevi i objektivi FES-a na Kosovu

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) se u svom radu rukovodi temeljnim vrednostima socijaldemokratije: sloboda, pravda i međunarodna saradnja. Svrha FES-a u Prištini je da kosovskom društvu obezbedi razumevanje demokratskih procesa, kao što su razvoj političkih partija, pravedni izbori i aktivno građanstvo. Ovo se može postići kroz razne projekte i aktivnosti, koje se sprovode na Kosovu u saradnji sa našim lokalnim i međunarodnim partnerima. Aktivnosti se planiraju i održavaju u saradnji sa partnerskim organizacijama. FES prvenstveno nudi nacionalne, regionalne i međunarodne radionice, seminare i konferencije, istraživačke studije, političke analize, publikacije, kao i programe razmene.

Glavni fokus našeg rada

Podrška demokratiji i podrška civilnom društvu
  

 • Podrška razvoju demokratskih i političkih struktura i jačanje organizacija civilnog društva u cilju formiranja aktivnog i multietničkog društva.
 • Pomoć predstavnicima civilnog društva, političkim institucijama, kao i novinarima, akademicima i sindikatima.
 • Saradnja sa ženskim organizacijama za postizanje ravnopravnosti žena u svim sferama života.

Unapređivanje procesa decentralizacije i podrška lokalnom demokratskom upravljanju

 • Podrška debatama o konceptu dobrog upravljanja i učešću građana na lokalnom nivou.
 • Olakšavanje kontakata između organizacija civilnog društva i članova skupštine (odbornika).
 • Podrška aktivnom učešću svih etničkih zajednica u lokalnoj samoupravi.

Podrška održivom, socijalnom i pravednom ekonomskom razvoju  

 • Ohrabrivanje socijalnog dijaloga između sindikata i organizacija poslodavaca.
 • Doprinos izgradnji kapaciteta socijalnih partnera za socijalna i ekonomska pitanja.
 • Doprinos prenosu znanja i iskustava u radnim odnosima.

Podrška regionalnoj i međunarodnoj integraciji

 • Podržavanje interaktivnih debata između organizacija civilnog društva na Kosovu, kosovskih institucija i poslanika Skupštine o ekonomskim pitanjima i socijalnim politikama EU-a.
 • Diskusije o integracionim procesima u EU-u sa zainteresovanim stranama i angažovanje za uključivanje tema iz nacionalnog diskursa i razvoja agende.
 • Saveti skupštinskim i vladinim komisijama o pitanjima evropskih integracija.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Staž

Staž

Kosovska kancelarija Friedrich Ebert Fondacije redovno nudi stažiranje. više