Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) - Fondacija za socijal-demokratiju!

O nama

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je najstarija politička fondacija u Nemačkoj, sa bogatom tradicijom socijal-demokratije još iz 1925. godine, kada je i osnovana. Osnivanje ove fondacije i njena misija omogućeno je zahvaljujući političkom nasleđu istoimene osobe sa istim imenom, Friedrich Ebert, prvi demokratski izabran Predsednik u Njemačkoj.

Rad naše političke fondacije fokusira se na ključne ideje i vrednosti socijaldemokratije - slobodu, pravdu i solidarnost, a to nas onda povezuje sa socijal-demokratijom i nezavisnim sindikatima. Kao neprofitna institucija, mi organizujemo svoj rad samostalno i nezavisno.

Naši ciljevi

Mi podržavamo

  • slobodno društvo zasnovano na vrednosti i solidarnost, koje nudi svim svojim građanima iste mogućnosti da učestvuju u političkom, ekonomskom, društvenom i kulturnom životu, bez obzira na njihovo poreklo, rod ili religiju.
  • moćnu i aktivnu demokratiju; održivi ekonomski rast sa dostojanstvenim radom za sve.
  • socijalnu državu koja nudi naprednije obrazovanje i zdravlje, ali istovremeno bori se protiv siromaštva i pruža zaštitu od izazova života sa kojima se građani suočavaju.
  • državu koja je odgovorna za mir i društveni napredak u Evropi i svetu.

Šta mi radimo

Mi podržavamo i jačamo socijal-demokratiju naročito kroz:

  • Rad na političkom obrazovanju u cilju jačanja civilnog društva. Naši programi političkog obrazovanja u Nemačkoj nude motivaciju, mogućnosti, informacije i kvalifikaciju građana, kako bi učestvovali u političkim, sindikalnim i građanskim sferama. Poboljšamo učešće građana u društvenim diskusijama i procesima odlučivanja.
  • Savete eksperata (Think Tanks): Razviti strategije za ključna pitanja ekonomskih, socijalnih i obrazovnih politika, kao i ključnih pitanja koja napreduju demokratiju. Na raskršću gde se sastaju ekspertski saveti, akademici i politički ljudi, odatle stvaramo javni diskurs za pravedan i održiv ekonomski i društveni poredak, na nacionalnom, evropskom i svetskom nivou.
  • Međunarodnu saradnju: Sa našom mrežom kancelarija, koje se nalaze u više od 100 zemalja, mi podržavamo politiku miroljubive saradnje i ljudskih prava, podržavamo osnivanje i konsolidaciju demokratskih, socijalnih i ustavnih struktura i i inicijatori smo u osnivanju nezavisnih sindikata i moćnog civilnog društva. Aktivno smo uključeni u podržavanju socijalne, demokratske i konkurentne Evrope u okviru integracionih procesa.
  • Podržavanje mladih talenata sa programima stipendiranja, posebno za studente i doktorske kandidate iz porodica sa niskim prihodima, ili onih koji su migrirali. To je naš doprinos unapređenju obrazovne demokratije.
  • Kolektivna sećanja na socijalnu demokratiju: Naš arhiv, biblioteke i projekti savremene istorije očuvaju korene socijaldemokratije i pružaju podršku društveno-političkim i istorijskim istraživanjima.

Saznajte više o FES-u na internet stranici na nemačkom jeziku

Fridrih Ebert (1871-1925)

Fridrih Ebert je bio od 1919. do 1925. godine prvi predsednik Vajmarske Republike. On se zalagao za razvoj parlamentarne demokratije, smatrao sebe predsednikom svih nemaca i bio je posvećen politici prilagođenom socijalnoj ravnoteži i kompromisu. više

Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin

Hiroshimastraße 17 and 28
D-10785 Berlin

+49 030 269356

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org