15.03.2022

Opšta perspektiva: Progresivna ekonomska agenda za Kosovo

Da bi doprineo društveno-ekonomskoj agendi na Kosovu, FES je pokrenuo studiju Opšta perspektiva: Progresivna ekonomska agenda za Kosovo. Autori studije su svoje nalaze predstavili predstavnicima Vlade, poslanicima Skupštine, predstavnicima međunarodnih organizacija i civilnog društva.

Progresivna ekonomska agenda za Kosovo nudi socijaldemokratsku perspektivu budućeg ekonomskog razvoja Kosova. Predlozi politika su jasni  i  u svojim naučnim zaslugama,   i u svom normativnom kompasu: da vode ka pravednijem društvu unapređenjem politika od kojih imaju koristi većina građana Kosova. Studija se fokusira na pružanje konkretnih preporuka za vitalne oblasti kosovske privrede, kao što su:

o Politike tržišta rada

o Nova formula minimalne plate

o Socijalna zaštita, nejednakost prihoda i fiskalna politika

o Ekonomska struktura i industrijska politika

o Pravedna energetska tranzicija

Za više pročitajte sledeću  studiju:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/18983-20220301.pdf 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org