16.09.2021

Javni Poziv Za Prikupljanje Podataka iz Ankete

Kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung u Prištini poziva istraživavačke institucije, kompanije, istraživačke centre i nevladine oranizacije da izraze svoje interesovanje da postanu istraživački partneri u ovom poduhvatu

Iz tehničkih razloga rok za podnošenje ponuda za ovaj javni poziv produžava se do 30. septembra.

Rok za proglašenje pobednika poziva biće 10. oktobar.

Rok za predaju prikupljenih podataka i preliminarnog izveštaja biće 10. novembar.

 

Pozadina

Fondacija Friedrich-Ebert (FES) preuzima inicijativu da sprovede nacionalnu empirijsku studiju o ženama na Kosovu, kako bi stekla analitičko znanje o percepcijama, iskustvima, očekivanjima i pristupima žena promenama stvarnosti. Studija će identifikovati izazove sa kojima se žene suočavaju u svojim porodicama, radnom okruženju i kosovskom društvu uopšte. Izveštaj zemlje zasnivaće se na nezavisnom, modernom i reprezentativnom istraživanju, koje će se sprovesti tokom avgusta-septembra 2021. Ugovorni subjekat  je Fondacija  Friedrich -Ebert- kancelarija u Prištini. Fondacija Friedrich-Ebert-Priština poziva istraživačke institucije i kompanije da izraze interes da postanu istraživački partneri u ovom poduhvatu. Zadnji rok za prijavu: 25 Septembar 2021

Ciljevi

Studija će imati za cilj da identifikuje verovanja, stavove, percepcije, ponašanje i težnje žena na Kosovu, koje postaju faktori promene. Studija treba da podstakne javnu debatu i pruži detaljnu analizu uslova sa kojima se žene suočavaju u zemlji i njihove vizije za budućnost.

Tačnije, FES je zainteresovan za:

 • doprinos žena demokratskom razvoju društva
 • doprinosi i potencijalne preporuke za razvoj žena i socijalnih politika u zemlji, vezane za teme iz oblasti obrazovanja, zapošljavanja, porodice i jednakih mogućnosti, borbe protiv diskriminacije, politike, bezbednosti i migracija.

Metodologija

Studija će koristiti pristup mešovitih metoda, sa kvantitativnim i kvalitativnim metodama prikupljanja podataka sa primarnim i sekundarnim podacima. Konkretno, koristiće se sledeće tehnike prikupljanja podataka:

 • Nacionalno reprezentativno istraživanje zasnovano na upitniku koji je izradio FES.
 • Neki intervjui sa ženama iz različitih društvenih slojeva, koje su odabrali istraživači, kako bi se dobio kvalitativan pregled teme studije.
 • Neke relevantne fokusne grupe, važne za studiju.
 • Korišćenje sekundarnih resursa.

Upitnik će obuhvatiti sledeće teme:

 • Vrednosti, religija i verovanje.
 • Porodični i društveni život.
 • Obrazovanje i zapošljavanje.
 • Politika i participacija.
 • Pitanja ličnosti i zdravlja.
 • Sigurnost i zaštita.
 • Dodatne teme (opcionalno, specifične za zemlju)

Kancelarija FES -a u Prištini će zajedno sa izabranim istraživačkim institucijama / autorima razviti upitnik.
 

Zadaci

 1. Sprovodite terensku studiju
 2. Napravite čistu bazu podataka sa prikupljenim podacima.
 3. Prikupljanje dokaza u skladu sa potrebama studija i etikom istraživanja.
 4. Izradite statističke rezultate i analizu podataka na osnovu istraživačkih pitanja i metodologije studija.
 5. Napravite tabele i grafikone za svako anketno pitanje.

Kancelarija FES -a u Prištini zadržava pravo da odbije izveštaje i zahteva ažuriranje, kao i da zaustavi plaćanje zbog lošeg kvaliteta jezika ili neadekvatne analize i rezultata.

 

Kriterijumi:

 • Dokumentovano iskustvo u kvalitativnom i kvantitativnom istraživanju putem istraživanja velikog uzorka
 • Dokumentovane veštine i iskustvo u statističkoj analizi
 • Prijava mora da sadrži sledeće:
 • Predlog anketnih istraživanja i metoda prikupljanja podataka, vremenski okvir i postupak 
 • Uzorak i postupak uzorkovanja
 • Ljudski resursi i procedure za prikupljanje podataka i praćenje procesa
 • Procedure za rezultate i grafikone
 • Spisak referenci sa potpunim kontaktima
 • Ako je primenljivo, opšti podaci o instituciji, najviše 1 stranica
 • CV odgovornog lica i istraživača tima
 • Predlog budžeta

 

Rok

Zadnji rok za prijavu 25 Septembar 2021

Dodela ugovora         30 September 2021

[Dostavljanje podataka od strane anketne agencije](raport sa rezultatima, tabelama, grafikone itd)          25 October 2021

Dostavljanje

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org