Thursday, 12.10.2017 - Thursday, 02.11.2017 - Priština

Zapošljavanje žena i radna sigurnost - Diskusija na Forumu

Kosovo trenutno pati od izuzetno visoke stope nezaposlenosti, posebno među ženama.

Stopa zaposlenosti među ženama radne dobi na Kosovu je samo 11.5%, u poređenju sa stopom od 38.7% za muškarce. Nedostatak ekonomskog angažovanja i sigurnosti na radu za žene na Kosovu pogoršava problem siromaštva i visoku stopu nezaposlenosti na Kosovu; ovo utiče na sposobnost žena da obezbede adekvatnu ishranu i zdravstvenu negu porodici; time se povećava verovatnoća da će ona patiti od nasilja u porodici; ovo može negativno uticati na njene sposobnosti za ostvarivanje svojih političkih prava.

U cilju rešavanja nezaposlenosti, podizanja svesti o rodno specifičnim izazovima i pružanja podrške inicijativama za povećanje zaposlenosti žena, Friedrich Ebert-Stiftung (FES) - Priština je sarađivao sa Privrednom komorom Kosova i Centrom za istraživanje i dokumentovanje sa ciljem organizovanja sastanaka sa zainteresovanim stranama. U mnogim informativnim sesijama, kao i konferencijama organizovanim o zapošljavanju žena i radnoj sigurnosti u oba sektora, privatnom i javnom, trudili smo se da informišemo žene o ovom pitanju, inicijativama i o interesnim stranama; da se diskutuje o mogućim podsticajima koji mogu proizaći iz zakonodavstva, kao i o potrebi za reformama i strategijama, čiji će cilj biti podrška zapošljavanju žena.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org