Publikime

Publikimet më të reja

"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

"Unser Rohstoff heißt Bildung - für eine moderne Berufsausbildung"

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (62 MB, PDF-File)


Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Hantke, Frank

Some thoughts: Civil society <-> democracy <-> civili society organizations (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Hantke, Frank

Disa mendime: Shoqëria civile <-> demokracia <-> organizatat e shoqërisë civile (NGOs)

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (620 KB, PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Social security - economic development - decent work and life
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,3 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Youth study Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (590 KB, PDF-File)


Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Analysis of Kosovo's education system

Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (14 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download