Publications

Latest Publications

Gender analysis

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Gender analysis

A multifaceted overview of gender justice in Kosova
Prishtina, 2024

Download publication (240 KB, PDF-File)


Analizë gjinore

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Analizë gjinore

Një pasqyrë e shumëanshme e drejtësisë gjinore në Kosovë
Prishtina, 2024

Download publication (250 KB, PDF-File)


Rodna analiza

Dobranja, Dita; Jahaj, Rozafa; Loshaj, Jeta

Rodna analiza

Višestruki pregled rodne pravde na Kosovu
Prishtina, 2024

Download publication (240 KB, PDF-File)


Mes vazhdimësisë dhe ndryshimit

Loshaj, Jeta

Mes vazhdimësisë dhe ndryshimit

Ndikimi rus dhe sfidat e sigurisë në Ballkanin Perëndimor që nga pushtimi i plotë i Rusisë në Ukrainë
Prishtina, 2024

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Izmedu kontinuiteta i promena

Loshaj, Jeta

Izmedu kontinuiteta i promena

Ruski uticaj i bezbednosni izazovi na Zapadnom Balkanu od potpune ruske invazije na Ukrajinu
Prishtina, 2024

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Between continuity and change

Loshaj, Jeta

Between continuity and change

Russian influence and security challenges in the Western Balkans since Russia's full-scale invasion of Ukraine
Prishtina, 2024

Download publication (1,7 MB PDF-File)


Kosovo : Gewerkschaftsmonitor

Kosovo : Gewerkschaftsmonitor

Berlin, 2023, 2021:

Download publication


Studimi i grave në Kosovës (2021/2022)

Studimi i grave në Kosovës (2021/2022)

Njohuritë për shoqërinë, familjen, vlerat, arsimin, punësimin, politikën, sigurinë dhe kujdesin shëndetësor
Prishtina, 2024

Download publication (15 MB, PDF-File)


Kosova në procesin e Berlinit

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosova në procesin e Berlinit

Adresimi i pasigurive dhe shfrytëzimi i mundësive
Prishtina, 2024

Download publication (320 KB, PDF-File)


Kosovo u Berlinskom procesu

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosovo u Berlinskom procesu

Rešavanje neizvesnosti i iskorišćavanje mogućnosti
Prishtina, 2023

Download publication (280 KB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo has published a leaflet under the campaign for boosting economic development through the Kosovo We Want platform, in which economy is related to green energy. The leaflet presents a few recommendations as to how can Kosovo’s economy be built through green energy, by taking steps in hiring the relevant professionals in the field, planning strategically for the future, defining responsibilities, and the relevant actors in this field. The benefits of such activism are a healthier environment, safe energy, sustainable employment and development.
Download