Publications

Latest Publications

Kosovo in the Berlin process

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosovo in the Berlin process

Addressing uncertainties and jarnessing opportunities
Prishtina, 2023

Download publication (310 KB, PDF-File)


Studija o ženama u Republici Kosovo (2021/2022)

Studija o ženama u Republici Kosovo (2021/2022)

Pogledi o društvu, porodici, vrednostima, obrazovanjuk zapošljavanju, politici, bezbednosti i zdravstvenoj zaštiti
Prishtina, 2023

Download publication (20 MB, PDF-File)


Asociacioni i Komunave në Republikën e Kosovës në të cilat Komuniteti Serb i Kosovës është në Shumicë

Asociacioni i Komunave në Republikën e Kosovës në të cilat Komuniteti Serb i Kosovës është në Shumicë

Prishtina, 2023

Download publication (400 KB, PDF-File)


Asocijaciju opština u Republici Kosovo u kojoj je Kosovski Srbin Zajednica je u većini

Asocijaciju opština u Republici Kosovo u kojoj je Kosovski Srbin Zajednica je u većini

Prishtina, 2023

Download publication (440 KB, PDF-File)


Prices fluctuation of agricultural products and of basic basket in the last decade

Bajrami, Egzon

Prices fluctuation of agricultural products and of basic basket in the last decade

Measures to withstand inflation in uncertain economic circumstances
Prishtina, 2023

Download publication (2,3 MB PDF-File)


Luhatja e çmimeve të produkteve bujqësore dhe shportës bazike në dekadën e fundit

Bajrami, Egzon

Luhatja e çmimeve të produkteve bujqësore dhe shportës bazike në dekadën e fundit

Masat për përballimin e inflacionit në rrethana të pasigurta ekonomike
Prishtina, 2023

Download publication (3 MB, PDF-File)


Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Insights on society, family, values, education, employment, politics, security and healthcare
Prishtina, 2023

Download publication (13 MB, PDF-File)


Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Prishtina, 2023

Download publication (800 KB, PDF-File)


Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Jakurti, Edison

Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Prishtina, 2022

Download publication (6,3 MB PDF-File)


Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Jakurti, Edison

Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Prishtina, 2022

Download publication (6,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo has published a leaflet under the campaign for boosting economic development through the Kosovo We Want platform, in which economy is related to green energy. The leaflet presents a few recommendations as to how can Kosovo’s economy be built through green energy, by taking steps in hiring the relevant professionals in the field, planning strategically for the future, defining responsibilities, and the relevant actors in this field. The benefits of such activism are a healthier environment, safe energy, sustainable employment and development.
Download