Publications

Latest Publications

The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Download publication (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Download publication (2,5 MB PDF-File)


Banimi social në Kosovë

Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Why is early education the solution?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Download publication (18 MB, PDF-File)


Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Pse edukimi i hershëm është zgjidhja?

Prishtina, 2020

Download publication (18 MB, PDF-File)


Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Muharremi, Robert

Vote of no-confidence and the formation of a new government in Kosovo-Challenges and way out for a functional parliamentary democracy

Prishtina, 2020

Download publication (660 KB, PDF-File)


Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Muharremi, Robert

Votimi i mocionit të mosbesimit dhe formimi i qeverisë së re në Kosovë-sfidat dhe rruga përpara për një demokraci parlamentare funksionale

Prishtina, 2020

Download publication (690 KB, PDF-File)


"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

"Lënda jonë e parë është arsimi - për një arsim profesional modern"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


"Our raw material is education - for a modern vocational education"

"Our raw material is education - for a modern vocational education"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

"Naša sirovina se zove obrazovanje - za moderno stručno usavršavanje"

Prishtina, 2019

Download publication (62 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo has published a leaflet under the campaign for boosting economic development through the Kosovo We Want platform, in which economy is related to green energy. The leaflet presents a few recommendations as to how can Kosovo’s economy be built through green energy, by taking steps in hiring the relevant professionals in the field, planning strategically for the future, defining responsibilities, and the relevant actors in this field. The benefits of such activism are a healthier environment, safe energy, sustainable employment and development.
Download